ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്‌താഹ യജ്ഞo. പുഷ്‌പാഭിഷേകവും ലക്ഷദീപകാഴ്‌ചയും 2019 മാർച്ച് 6 മുതൽ 12 വരെ (1194 കുംഭം 22 മുതൽ 28 വരെ ) | ലക്ഷദീപം 2019 മാർച്ച് 10 ഞായർ (1194 കുംഭം 26 )


Welcome to Perumpaloor Devi Temple
See Temple History

The main goddess in Pandalam Kurampala South Perumpalur Devi Temple is Durga Devi. This temple is under the management of No: 2414, Devi Vilasam N.S.S Karayogam which is in Pandalam Taluk Union in South Kurampala

During the period of Vyvaswatha Manu, in 28th era, there were demons called Shumbha and Nishumbha
 
Check Gallery for Recent Photos
                 
 
 

copyright©www.perumpalooramma.com . All rights reserved       
Designed by maargga web solution